Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

TÜMYAD, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili sizi aydınlatmak istiyoruz.

I. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında Haseki Sultan Mahallesi, Sami Paşa Sk. No:26, 34096 Fatih/İstanbulTürkiye adresinde mukim TÜM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜMYAD) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Kanun’a uygun hareket edebilmemiz amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz.

II. TÜMYAD’ınKişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?

TÜMYAD, imza kampanyasına katılım süreci kapsamında veya internet sitelerimiz veya her türlü bağışçı edinme kanallarımızdan yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

TÜMYAD, öncelikle aldığı bağışlara ilişkin teşekkür etmek için, bağışçı bilgilerinin güncellenmesi ve düzenli bağışların devamı için gereken iletişimi sağlamakta kullanır. Ayrıca bağışçılarını mevcut projelerine dair gelişmelerden haberdar etmek ile yeni projelere dair bilgi vermek ve gelecek etkinliklerini duyurmak amacıyla kullanır. Bu amaçla TÜMYAD bilgi verici e-postalar, mesajlar gönderecek ve sizi arayacaktır.
İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

TÜMYAD bağışçıları ya da takipçilerine ait verileri aşağıdaki kanallarla toplamaktadır;
1. TÜMYAD’ın yüzyüze ekibi aracılığıyla, cadde ve bazı mekanlarda tablet üzerinden aktif bir bağış formunun doldurulmasıyla,
2. TÜMYAD’a ait internet sitesinde yer alan bağış formlarıyla,
3. İş birliği içinde olduğu bilişim teknolojileri firmalarıyla, kendisiyle iletişime geçilmesi için onay vermiş takipçilere telefonla arama yaparak,
4. Reklamlarına cevaben gönderilen SMS’lerle toplar.

TÜMYAD’ın internet sitesi, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukardaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.
İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, TÜMYAD’a başvurarak, kişisel verilerinizin;
b. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
c. İşlenmişse bilgi talep etme,
d. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
e. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
f. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
g. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
h. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
i. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi [email protected] elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan derneğimizce bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak derneğimize yapılacak başvurular, (i) Haseki Sultan Mahallesi, Sami Paşa Sk. No:26, 34096 Fatih/İstanbul Türkiye adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya (ii) TÜMYAD’ın [email protected] elektronik posta adresine (KEP) güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşıyoruz?

TÜMYAD, kural olarak bağışçılarının, imza kampanyasına katılanların ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

Bununla birlikte kampanya bilgilendirmesi ve bağışlarınızla neler yapıyoruz gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere (mesela toplu e-mail gönderimi yapan kuruluş ya da kredi kartı ödemelerinin kart numaralarını görmeden yapılmasını sağlayan kuruluş) Kanun’un 5/a, c, ç ve e maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, kişisel veri aktarımı, açık rızanız aranmaksızın yapılmaktadır. Aynı sebeplerle, daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

Gerektiği durumlarda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TÜMYAD sorumlu olmadığını beyan eder.

VII. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

TÜMYAD, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. TÜMYAD’ın sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

TÜMYAD, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

İmza kampanyalarına katılarak, bağışçı olarak ve sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve TÜMYAD’a bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

VIII. KVKK uyarınca TÜMYAD’ın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK uyarınca TÜMYAD’ın kişisel verilerinizi açık rızanız olmaksızın işleyebileceği haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde TÜMYAD açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
b. Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
c. TÜMYAD TMK ve ilişkili kuruluşları, VI. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurtdışına çıkarılmasının gerekli olması,
d. TÜMYAD TMK’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TÜMYAD TMK’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IX. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanacak?

İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

► Kişisel Verilerin Korunması Kanununu incelemek için lütfen tıklayınız.
► İletişim kanalları ile ilgili değişiklik yapmak için iletişim formumuzu doldurarak bize iletebilirsiniz.